Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wrocławskiego Parku Technologicznego SA jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Spółkę, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Spółka Wrocławski Park Technologiczny SA obowiązana do udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może ona pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Spółka Wrocławski Park Technologiczny SA, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Spółki poprzez:

  • przesłanie korespondencji pocztą na adres: Wrocławski Park Technologiczny SA ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
  • złożenie jej osobiście w sekretariacie Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: wpt@technologpark.pl

Metadane

Data publikacji : 09.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry